تنظیمات اولیه جیمیل

از طریق آدرس WWW.GMAIL.COM وارد حساب جیمیل خود شوید مراحل گفته شده را طبق تصویر انجام دهید و بعد از انجام تنظیمات اقدام به ارسال ایمیل کنید

(((( مرحله اول ))))

(((( مرحله دوم ))))

(((( مرحله سوم ))))